top of page

Privacyverklaring

Abonnementsvormen

 

We bieden maandelijkse en jaarlijkse abonnementen aan. Deze kun je afsluiten in de varianten 2x per week en onbeperkt trainen.

 1. Voor een maandelijks abonnement geldt dat de contributie aan het begin van de maand betaald moet worden. Dit kan via automatische incasso of creditcard betaald worden, of door het bedrag zelf over te maken vóór de eerste van de maand. Dit abonnement wordt elke maand automatisch verlengd met één maand. We hanteren een opzegtermijn van één maand.

 2. Voor een jaarlijks abonnement geldt dat je de contributie in één keer betaalt voor het komende jaar. Van rechtswege stopt dit abonnement automatisch na één jaar. Na afloop van dat jaar kun je een nieuw jaarabonnement afsluiten indien gewenst. Mocht je gedurende het jaar willen stoppen, dan heb je geen recht op teruggave van het restant van het jaar waarvoor je reeds betaald hebt.

 3. Voor het 2x per week trainen abonnement geldt dat je elke maand 8 credits krijgt, die je in diezelfde maand moet inzetten. Ze vervallen aan het einde van de maand. Als een techniektraining direct wordt gevolgd door een open mat of live sparring, telt dat als 1 training. Het is voldoende als je je dan voor 1 van beide trainingen inschrijft via de app.

 4. Voor het onbeperkt trainen abonnement geldt dat je elke reguliere training mag bijwonen. Met uitzondering van de kinderlessen indien je volwassen bent, en vice-versa.

Door te trainen bij Focus JJ Amsterdam, ga je akkoord met en zul je je houden aan de Huisregels. 

Huisregels

 

 1. Wees respectvol naar je trainingspartners.

 2. Gedraag je verantwoordelijk: train serieus en hou rekening met het gewicht en niveau van je trainingspartner.

 3. Respecteer altijd het afkloppen (the tap).

 4. De meeste blessures en ongelukken ontstaan onnodig, dus let op de mensen om je heen tijdens trainen en/of sparren.

 5. Wees hygiënisch: knip je nagels, draag een schone gi en was je gi na elke les. Draag slippers buiten de mat of draag ten minste iets over je voeten.

 6. Heb plezier op de mat!

Vrijwaring

 

Ik realiseer me dat elke vorm van vechtsport inherente risico’s met zich meebrengt en kan leiden tot letsel. Naar mijn beste weten ben ik in goede gezondheid en volledig in staat elke les mee te doen. Ik neem vrijwillig de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico op schade aan mijzelf of mijn persoonlijke eigendommen als gevolg van mijn deelname aan elke les of open mat.

Door bij Focus JJ Amsterdam te trainen, geef ik aan voorgaande Vrijwaring te hebben gelezen en ga ik ermee akkoord Focus JJ Amsterdam of haar werknemers/trainers niet verantwoordelijk te houden voor schade aan mijzelf of mijn persoonlijke eigendommen als gevolg van mijn deelname aan elke les of open mat.

 

PRIVACYSTATEMENT FOCUS JJ AMSTERDAM

Dit privacy statement is van toepassing op Focus JJ Amsterdam (onder handelsnaam Flow State Martial Arts B.V.), hierna aan te duiden als Focus JJ Amsterdam. 

Als je met Focus JJ Amsterdam een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, je inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Focus JJ Amsterdam gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Dit privacy statement legt uit hoe Focus JJ Amsterdam met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.  

Focus JJ Amsterdam kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Focus JJ Amsterdam gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.

Welke gegevens worden door Focus JJ Amsterdam verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Focus JJ Amsterdam verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houden we bij welk type abonnement je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt. Tevens verwerken we de informatie over jouw financiële status bij Focus JJ Amsterdam (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

Verder verwerken we, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig hebt verstrekt over medische klachten. Je mag te allen tijde je toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekken. 

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw e-mailadres, naam, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken we jouw naam en e-mailadres. 

Met welk doel verwerkt Focus JJ Amsterdam jouw gegevens? 

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Focus JJ Amsterdam aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je kunnen helpen bij het realiseren van jouw (sport)doelen. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Tot slot gebruiken wij jouw gegevens om je de nieuwsbrief te zenden en je te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Focus JJ Amsterdam. 

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Focus JJ Amsterdam jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 

 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van Focus JJ Amsterdam-diensten, 

 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief.  
   

 

Hoe lang bewaart Focus JJ Amsterdam jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Focus JJ Amsterdam hebt gesloten, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Beveiliging 

Focus JJ Amsterdam zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers/vestigingen van Focus JJ Amsterdam zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij. 

Verwerkers

Focus JJ Amsterdam kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Focus JJ Amsterdam persoonsgegevens verwerken. Focus JJ Amsterdam sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Focus JJ Amsterdam draagt zorg voor een beveiligde IT-omgeving. 

Persoonsgegevens delen met derden

Focus JJ Amsterdam deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Focus JJ Amsterdam kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Focus JJ Amsterdam deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER 

Focus JJ Amsterdam geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Focus JJ Amsterdam er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Rechten, vragen en klachten

Je hebt te allen tijde het recht Focus JJ Amsterdam te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan hierover contact opnemen met Focus JJ Amsterdam door een e-mailbericht te sturen naar info@focusjjamsterdam.com.  

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Focus JJ Amsterdam persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met Focus JJ Amsterdam door een e-mailbericht te sturen naar info@focusjjamsterdam.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Contactgegevens 
Focus JJ Amsterdam
Lange Koestraat 39-A
3511 RM Utrecht
info@focusjjamsterdam.com

Button
bottom of page